Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Cenník

Cenník metrologických výkonov   |   Druhy meradiel, etalónov a meracích zariadení

Katalógové čísloPopis činnostiMJCena €

*) povinné udaje

Podmienky účtovania k cenníku metrologických výkonov Cenník Rôznych výkonov (vrátane nemetrologických výkonov) Objednávkový formulár
Úhrada za poskytnuté metrologické výkony sa realizuje spravidla bezhotovostným prevodom na účet SLM po vystavení faktúry. Doba splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní. Pri nedodržaní stanovenej lehoty je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Úhrada za metrologické výkony poskytnuté na základe objednávky v celkovej sume do 70 € (vrátane DPH) je prednostne realizovaná v hotovosti a to pri odovzdaní meradla zákazníkovi na základe príjmového pokladničného dokladu vystaveného technickým pracovníkom SLM alebo referentom pre vzťah so zákazníkom.
V prípade, že objednávateľ stornuje objednávku po jej akceptácii SLM, alebo nejakým spôsobom zabráni realizácii tejto objednávky, je SLM oprávnená účtovať sankciu vo výške za metrologický výkon a ostatných s ním súvisiacich nákladov, minimálne však storno poplatok vo výške 100 €, okrem stornovania objednávky z objektívnych dôvodov.

Objednávkový formulár

Dátum vystavenia
22. 07. 2017
Obchodné meno*

v prípade fyzických osôb uviesť meno a priezvisko

Adresa*

v prípade fyzických osôb uviesť adresu trvalého pobytu

IČO*

v prípade fyzických osôb uviesť číslo telefónu

DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba
Meno*
 
Telefón
 
Fax
 
E-mail*
Konečný príjemca

uveďte len v prípade, že je odlišný od objednávateľa

Obchodné meno
Adresa
Spôsob odovzdania meradla po výkone*
  osobne
  poštou
  prepravnou spoločnosťou (na náklady objednávateľa)
  v mieste meradla
Katalógové číslo
Čiarový kód

(10 miestny kód nalepený na Vašom meradle - ak ho uvediete, nie je potrebné vypĺňať identifikačné údaje

Názov meradla
Výrobné číslo

(uvedené na Vašom meradle)

Merací rozsah
Počet kusov
Druh služby
  prvotné overenie
  následné overenie
  kalibrácia
Žiadate certifikát
  áno
  nie
Požadované miesto výkonu

(uveďte ulicu a obec)

Iné požiadavky objednávateľa

Zostáva znakov:


«« návrat
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE