Overovanie meradiel

Overovanie väčšiny druhov určených meradiel určených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM), ako určená organizácia podľa § 2 ods. s) zákona  č. 157/2018  Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkonáva metrologickú kontrolu určených meradiel. 

SLM vykonáva overovanie širokého spektra určených meradiel v rôznych odboroch merania uvedených v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej.

 Vyhláška č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

 Druhy určených meradiel podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

 

 • 1Geometrické veličiny
  • 1.1 Dĺžka
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   1.1.1 Materializovaná dĺžková miera 3
   a) kovová nie nie áno 5 rokov
   b) z iného materiálu nie nie áno 2 roky
   1.1.2 Meracie zariadenie na meranie dĺžky navinuteľných materiálov 4
   a) odvaľovacie meradlo nie nie áno 2 roky
   b) bezkontaktné nie nie áno 2 roky
   1.1.3 Taxameter nie nie áno 2 roky 5
   1.1.4 Skúšobné sito nie áno nie 2 roky 6
   1.1.5 Automatický hladinomer nie áno nie 1 rok 7
   1.1.6 Prístroj na meranie viacerých rozmerov nie nie áno 2 roky 8
  • 1.2 Plošný obsah
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   1.2.1 Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu nie nie áno 1 rok 9
  • 1.3 Objem, prietok
   položka druh meradla - odbor merania schválenie typu prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   1.3.1 Bytový vodomer na 10
   a) na studenú vodu áno áno áno 5 rokov
   b) teplú vodu áno áno áno 5 rokov
   1.3.2 Vodomer na 10
   a) na studenú vodu áno áno áno 6 rokov
   b) teplú vodu áno áno áno 4 roky
   1.3.3 Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou áno áno nie 2 roky 11
   1.3.4 Dávkovacie objemové meradlo na kvapaliny áno áno nie 5 rokov 12
   1.3.5 Hmotnostný prietokomer na kvapaliny áno áno nie 2 roky 13
   1.3.6 Prepočítavač množstva kvapalín vrátane pripojených prevodníkov áno áno nie 14
   a) prevodník prietoku áno áno nie 2 roky
   b) prevodník teploty áno áno nie 2 roky
   a) prevodník tlaku áno áno nie 2 roky
   b) prevodník hustoty áno áno nie 2 roky
   1.3.7 Objemové prietokové meradlo na kvapaliny okrem vody áno áno nie 2 roky 15, 16
   1.3.8 Meracia zostava na 17
   a) kvapaliny okrem vody nie nie áno 2 roky
   b) skvapalnené plyny nie nie áno 1 rok
   1.3.9 Objemové meradlo na lieh áno áno nie 3 roky 18
   1.3.10 Meracia zostava na lieh nie nie áno 1 rok 19
   1.3.11 Fľaša ako odmerná nádoba nie nie nie bez obmedzenia osobitný predpis 9)
   1.3.12 Odmerná nádoba kovová nie áno nie 1 rok 20
   1.3.13 Odmerné sklo 21
   a) odmerná banka áno áno nie bez obmedzenia
   b) byreta áno áno nie bez obmedzenia
   c) pipeta áno áno nie bez obmedzenia
   d) odmerný válec triedy presnosti A áno áno nie bez obmedzenia
   1.3.14 Výčapná nádoba nie nie áno bez obmedzenia 22
   1.3.15 Výčapný dávkovač áno áno nie 2 roky 23
   1.3.16 Stacionárne nádže používané ako meradlá objemu 24
   a) chladiaca a uschovávacia nádrž na mlieko nie áno nie 4 roky
   b) drevený sud a nádrž nie áno nie 5 rokov
   c) betónová a murovaná skladovacia nádrž nie áno nie bez obmedzenia
   d) sud a nádrž z ostatného materiálu nie áno nie 10 rokov
   1.3.17 Prepravný sud z nehrdzavejúcého materiálu tvarovo stály (KEG, KEG Plus, ...) áno áno nie 10 rokov 25
   1.3.18 Prepravné sud s výnimkou sudu podľa bodu 1.3.17 áno áno nie 2 roky 25
   1.3.19 Prepravný tank na kvapaliny áno áno nie 4 roky 25
   1.3.20 Plynomer membránový vrátane plynomeru s teplotnou korekciou 26
   a) s membránami z prírodného materiálu do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m3 a so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane áno áno áno 15 rokov
   b) ostatný membránový plynomer áno áno áno 10 rokov
   1.3.21 Priemyselný plynomer 26
   a) rotačný a turbínový áno áno áno 5 rokov
   b) ultrazvukový a plynomer založený na nových princípoch merania, ktoré sú používané v distribučných a tranzitných sústavách zemného plynu nie nie áno 5 rokov
   1.3.22 Ultrazvukový domový plynomer nie nie áno 10 rokov 26
   1.3.23 Prepočítavač pretečeného množstva plynu vrátane pripojených prevodníkov áno áno áno 5 rokov 27
   1.3.24 Hmotnostný prietokomer na plyny 28
   a) vo výdajnom stojane zemného plynu áno áno nie 2 rokov
   b) v potrubí meracej trate plynovodu áno áno nie 5 rokov
 • 2Mechanické veličiny
  • 2.1 Hmotnosť
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   2.1.1 Závažie 1., 2. a 3. triedy presnosti nie áno nie 1 rok 29
   2.1.2 Závažie 4. triedy presnosti nie áno nie 2 rok 29
   2.1.3 Závažie 5. triedy presnosti nie áno nie 2 rok 29
   2.1.4 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7 nie nie áno 2 rok 30
   2.1.5 Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky 30
   a) cestné vozidlo nie nie áno 1 rok
   b) koľajové vozidlo nie nie áno 2 roky
   2.1.6 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a na váženie pri príprave liekov na predpis v lekárni a pri analýze v lekárskom laboratóriu alebo farmaceutickom laboratóriu nie nie áno 2 roky 30
   2.1.7 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti IIII určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, stavebnej sutiny a podobných materiálov a na váženie malty a betónu nie nie áno 2 roky 30
   2.1.8 Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav áno áno nie 1 rok 31
   2.1.9 Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 nie nie áno 2 roky 32
   2.1.10 Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 nie nie áno 2 roky 32
   2.1.11 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace nie nie áno 2 roky 32
   2.1.12 Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace nie nie áno 2 roky 32
   2.1.13 Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 2 nie nie áno 2 roky 32
   2.1.14 Obilný skúšač áno áno nie 2 roky 33
  • 2.2 Mechanický pohyb
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   2.2.1 Cestný rýchlomer áno áno nie 1 rok 34
   2.2.2 Tachograf nie nie áno 2 roky 35
  • 2.3 Tlak
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   2.3.1 Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaný na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly áno áno nie 1 rok 36
   2.3.2 Neinvazívne meradlo tlaku krvi 37
   a) mechanické nie nie áno 2 roky
   b) elektromechanické nie nie áno 1 rok
   2.3.3 Prevodník tlaku používaný v kafilérickom zariadení áno áno nie 1 roky 38
  • 2.4 Mechanické skúšky materiálu
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   2.4.1 Skúšobný trhací stroj a list nie áno nie 2 roky 39
   2.4.2 Kyvadlové kladivo na skúšky vrubovej a rázovej húževnatosti materiálu nie áno nie 2 rok 39
   2.4.3 Stroj na skúšanie tečenia materiálu v ťahu so zaťažovacím zariadením 39
   a) pákovým a s priamym zaťažením nie áno nie 5 rokov
   b) pružinovým alebo iným nie áno nie 5 rokov
   2.4.4 Tvrdomer na betón nie áno nie 1 rok 40
   2.4.5 Napínacie zariadenie na predpätý betón nie áno nie 1 rok 41
   2.4.6 Momentový kľúč áno áno nie 1 rok 42
 • 3Tepelnotechnické veličiny
  • položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   3.1 Lekársky a zverolekársky teplomer 43
   a) sklený nie nie áno 2 roky
   b) elektronický nie nie áno 2 roky
   3.2 Teplomer používaný v objemovom meradle na lieh nie áno nie 3 roky 44
   3.3 Meradlo používané na určenie spaľovacieho tepla pri bilančných meraniach 45
   a) elektrický snímač teploty áno áno nie 2 roky
   b) prevodník teploty áno áno nie 2 roky
   3.4 Prevodník teploty používaný v kafilerickom zariadení áno áno nie 1 rok 45
   3.5 Merač tepla a jeho členy 46
   a) kompaktný merač tepla áno áno áno 4 roky 46
   b) prietokomer áno áno áno 4 roky 47
   c) odporový snímač teploty áno áno áno 4 roky 45
   d) kalorimetrické počítadlo elektronické áno áno áno 4 roky 46
   e) prevodník tlaku áno áno nie 2 roky 38
   f) prevodník teploty áno áno nie 2 roky 45
   3.6 Kombinovaný snímač teploty určený pre jadrovú elektráreň typu VVER 440 áno áno nie 1 rok 48
 • 4Elektrické veličiny
  • položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   4.1 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie striedavého prúdu (ďalej len „elektrickej energie“) áno áno áno 16 rokov 49
   4.2 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu áno áno áno 12 rokov 49
   4.3 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia áno áno áno 12 rokov 49
   4.4 Jednofázový a viacfázový statický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie alebo na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu áno áno áno 12 rokov 49
   4.5 Statický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia áno áno áno 5 rokov 49
   4.6 Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom áno áno nie bez obmedzenia 50
 • 5Optické veličiny
  • položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   5.1 Luxmeter s kremíkovým fotoelektrickým snímačom nie áno nie 2 roky 51
   5.2 Luxmeter so selénovým fotoelektrickým snímačom nie áno nie 1 rok 51
 • 6Veličiny času, frekvencie a akustiky
  • položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   6.1 Zvukomer a integrujúci zvukomer áno áno nie 2 roky 52
   6.2 Pásmový filter áno áno nie 2 roky 52
   6.3 Osobný zvukový expozimeter áno áno nie 2 roky 52
   6.4 Akustický kalibrátor áno áno nie 1 rok 53
   6.5 Tónový audiometer nie nie áno 2 roky 54
   6.6 Merací mikrofón áno áno nie 1 rok 55
 • 7Fyzikálno-chemické veličiny
  • 7.1 Hustota
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   7.1.1 Laboratórny hustomer s hodnotou dielika < 1 kg/m-3 s výnimkou hustomeru na meranie zrnitosti zemín (Casagrande) áno áno nie bez obmedzenia 56
   7.1.2 Laboratórny cukromer s hodnotou dielika 0,1 % áno áno nie bez obmedzenia 56
   7.1.3 Laboratórny muštomer s hodnotou dielika 0,2 kg/hl áno áno nie bez obmedzenia 56
   7.1.4 Laboratórny liehomer s hodnotou dielika ≤ 0,2 % áno áno nie bez obmedzenia 57
   7.1.5 Vibračný hustomer na kvapaliny a plyny áno áno nie 1 rok 58
  • 7.2 Index lomu (Refraktometria)
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   7.2.1 Vizuálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 nie áno nie 2 roky 59
   7.2.2 Vizuálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-5 nie áno nie 3 roky 59
   7.2.3 Digitálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 a 10-5 áno áno nie 2 roky 59
  • 7.3 Vlhkosť pevných látok
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   7.3.1 Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny I. triedy presnosti áno áno nie 1 rok 60
  • 7.4 Chemické zloženie
   položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   7.4.1 Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom nie nie áno 1 rok 61
   7.4.2 Analyzátor dychu 62
   a) pracujúci na elektrochemickom princípe áno áno nie 1/2
   b) pracujúci na inom princípe áno áno nie 1 rok
   7.4.3 Plynový chromatograf na určenie energetickej hodnoty zemného plynu áno áno nie 1 rok 63
 • 8Veličiny atómovej a jadrovej fyziky
  • položka druh meradla- odbor merania národné schválenie typu národné prvotné overenie podľa osobitného predpisu*) čas platnosti overenia príloha číslo
   8.1 Meradlo používané na určenie terapeuticky absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia aplikovaných pacientom áno áno áno 1 rok 64
   8.2 Priamo odčítací osobný dozimeter a osobný dozimeter signalizujúci prekročenie vopred nastavenej úrovne dozimetrických veličín, ktoré sa nepoužívajú súčasne s určenými meradlami uvedenými v položke 8.10 áno áno nie 2 roky 64
   8.3 Meradlo kvality zväzkov a dozimetrických veličín zdrojov röntgenového žiarenia áno áno áno 2 roky 64
   8.4 Meradlo a zostava na meranie dozimetrických veličín používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete áno áno nie 2 roky 64
   8.5 Meradlo na hodnotenie dozimetrických veličín používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity a pre detekciu a identifikáciu rádionuklidov nie áno nie 2 roky 64
   8.6 Meradlo na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov a na kontrolu referenčných úrovní aktivity a objemovej aktivity z vypustí jadrových zariadení, zo zariadení na ťažbu alebo úpravu rádioaktívnych surovín; produkciu, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych látok a z úpravní rádioaktívneho odpadu a na určenie radiačnej záťaže z vypustí a na nakladanie s rádioaktívnym odpadom áno áno nie 2 roky 65
   8.7 Meradlo aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo áno áno áno 1 rok 65
   8.8 Meradlo aktivity vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb in vivo áno áno áno 2 roky 65
   8.9 Meradlo objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu nie áno nie 1 rok 65
   8.10 Zostava na meranie dozimetrických veličín používaná v osobnej dozimetrii áno áno nie 1 rok 65
   8.11 Meradlo a zostava na meranie veličín rádioaktívnej premeny používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete áno áno nie 2 roky 65
   8.12 Meradlo používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity nie áno nie 2 roky 65
Späť