100. výročie pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii

100. výročie pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii

100. výročie pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu pri príležitosti 100. výročia pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii.

Na základe Dodatku k Metrickej konvencii samostatná Československá republika uznesením Národného zhromaždenia zo dňa 17. februára 1922 schválila pristúpenie k Metrickej konvencii a pokračovala ďalšími krokmi k jej úspešnému začleneniu.

Tlačová správa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zo dňa 17.02.2022.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 351/1922 Zb. z. a n. o prístupe Československej republiky k Metrickej konvencii

Vyhláška 351/1922 Sb.

Späť