17. stretnutie WG8 v Berlíne

V dňoch 16. a 17. februára sa zástupca Slovenskej legálnej metrológie zúčastnil 17. stretnutia pracovnej skupiny WG8 organizácie WELMEC, zabezpečujúcej tvorbu odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie smernice MID. Stretnutie sa konalo v Berlíne a zúčastnili sa ho zástupcovia metrologických organizácií väčšiny európskych krajín.

Diskusia bola zameraná predovšetkým na:

  • riešenie otázok v oblasti kontroly softvéru meradiel,
  • modifikácie meradiel uvedených do prevádzky,
  • tvorbu všeobecnej príručky obsahujúcej rozhodnutia WELMEC, ktoré zatiaľ neboli   zohľadnené v existujúcich príručkach,
  • aktivity podskupiny pre taxametre.

Na záver diskusie zúčastnení zhodnotili plnenie plánu pracovnej skupiny a dohodli termíny a miesta konania nasledovných stretnutí.

Späť