SLM ponúka novú službu kalibrácie prieťahomerov používaných na jednoosovú skúšku ťahom, ktoré sú súčasťou skúšobných trhacích strojov. Uvedené meradlá sa kalibrujú za účelom zabezpečenia kvality prezentovaných výsledkov z mechanických skúšok materiálov v súlade s STN EN ISO 9513:2003.

Zariadenia slúžia na vyhodnotenie pevnostných a deformačných charakteristík materiálu. To znamená že okrem merania sily je rovnako dôležité pre analýzu vlastností materiálov aj meranie predĺženia skúšanej vzorky. SLM zabezpečuje túto službu na špičkovom zariadení pre prieťahomery zaradené do triedy 0,2 až 2 podľa klasifikácie prieťahomerov uvedených v STN EN ISO 9513. Okrem týchto zariadení ponúkame aj kalibráciu ostatných jednoosových meradiel používaných na skúšobných trhacích strojoch a lisoch, ako sú napríklad meradlá deformácie.

Späť