Memorandum o vzájomnej spolupráci

Memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore vzdelávania

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI: PRINESME VIAC PRAXE DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Každá organizácia svojím pôsobením na trhu ovplyvňuje celospoločenské dianie, pričom má v rukách nástroje, ako vytvárať príležitosti pre druhých. My sme sa tento raz zamerali na oblasť vzdelávania, pretože vieme, že vniesť do školských lavíc viac praxe, môže mať pozitívny dopad na trh práce.

Dňa 22.3.2023 sa spolu stretli Ing. Peter Vook, riaditeľ Slovenskej legálnej metrológie, a Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy Banská Bystrica, za účelom dohodnúť sa na spolupráci, ktorá mladým ľuďom prinesie viac možností pre ich budúci pracovný život. Po vzájomnej diskusii pristúpili k podpísaniu Memoranda o vzájomnej spolupráci a podpore vzdelávania.   

Cieľom tejto aktivity je predovšetkým zvýšiť kvalitu vzdelávania v škole a rozvoj uplatnenia žiakov na trhu práce. To plánujeme dosiahnuť tým, že priblížime žiakom Spojenej školy Banská Bystrica oblasť metrológie, jej význam pre spoločnosť a ukážeme im špecifiká výkonu práce metrológa. Táto obojstranne výhodná spolupráca má ambíciu priniesť na trh práce kvalitných a odborne zdatných technických zamestnancov.

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť