Návšteva Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave

Dňa 11. mája 2023  navštívila delegácia pracovníkov Slovenskej legálnej metrológie, n. o.  vedená riaditeľom, Ing. Petrom Vookom a riaditeľom odboru metrológie, Ing. Milošom Ujlakym, PhD. Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Trnave.  Hostí privítal prodekan pre vedu a výskum, prof. Ing. Peter Šugár, CSc., prodekan pre zahraničné projekty a zahraničné vzťahy, doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a zástupca riaditeľa Ústavu výrobných technológií, doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

V rámci návštevy si hostia so záujmom prehliadli laboratóriá:

  • Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky,
  • Ústavu materiálov,
  • Ústavu výrobných technológií,
  • Ústavu výskumu progresívnych technológií.

Na stretnutí boli prerokované možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja so zameraním na oblasť metrologických činností.

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť