Postup pri výkone skúšok určeného meradla v zmysle zákona o metrológii

SLM, n. o. vykonáva skúšky určeného meradla v zmysle § 19, ods. 5 a 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Znenie §19 ods. 5 a 6 zákona o metrológii.
(5) Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o vykonanie skúšky meradla v rozsahu skúšok pri overení a vydanie dokladu o jej  výsledku.

(6) Určené meradlo sa pri skúške podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

K skúške určeného meradla  podľa § 19, ods. 5 a 6 zákona o metrológii pristupuje Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len SLM) iba u platne overeného meradla (nepoškodené overovacie a zabezpečovacie značky).

Postupuje sa nasledovne:

1. Povinnosti objednávateľa
V prípade meradiel namontovaných u spotrebiteľa alebo prevádzkovateľa je objednávateľ povinný predložiť doklad o demontáži určeného meradla registrovanou servisnou organizáciou. Na základe tohto dokladu je možné vyhodnotiť, či s určeným meradlom bolo počas používania manipulované, a či bolo určené meradlo platne overené. V objednávke uvedie objednávateľ prehlásenie, že na skúšku určeného meradla predkladá platne overené meradlo.

2.  
Prevzatie meradla na skúšku
Pred vykonaním skúšky meradla SLM zdokumentuje jeho prevzatie v preberacom protokole, kde sa odsúhlasí prevzatie meradla s platnými overovacími značkami a jeho zabezpečenie zabezpečovacími značkami. Preberací protokol podpíšu obe strany. Okrem písomnej dokumentácie sa vyhotoví aj fotodokumentácia.

3.  Skúška určeného meradla – bez nadväznosti na § 19, ods. 5  a 6 zákona
Ak platnosť meradla zanikla v zmysle § 15, ods. 6 zákona o metrológii, a objednávateľ aj napriek tomu trvá na vykonaní skúšky, SLM, n. o. skúšku vykoná na základe objednávky s definovaným požadovaným úkonom. V tomto prípade vydá iný doklad o skúške (napr. posudok na meradlo, certifikát o overení, certifikát o kalibrácii) podľa špecifikácie uvedenej v objednávke, t. j. doklad bez nadväznosti na § 19, ods. 5 a 6 zákona o metrológii.

4.  
Kto môže požiadať o skúšku určeného meradla
O skúšku určeného meradla môže požiadať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá je používateľom (prevádzkovateľom) meradla (napríklad plynárne, energetika, tepláreň,…). Používateľom určeného meradla sa rozumie ten, kto fakturuje na základe používania určeného meradla  (§ 19, ods. 2 zákona o metrológii), a je to spravidla vlastník meradla. Koncový používateľ určeného meradla môže požiadať o jeho skúšku len prostredníctvom prevádzkovateľa alebo vlastníka meradla.

5.  
Objednávka
Tento výkon je možné objednať prostredníctvom priloženej objednávky.

Späť