Vážený zákazník.

V poslednom období sme zaznamenali telefonické a písomné dotazy na požiadavky na „kamery merajúce telesnú teplotu“ s možným použitím vo vstupných priestoroch budov za účelom detekcie a následnej selekcie podľa teploty osôb napr. pacientov,  spotrebiteľov a pod..

Ak sa v súčasnosti zaoberáte konkrétnou ponukou a ponúkané zariadenia je označené, napr. „termokamera“, „kamera na merania telesnej teploty“, tak zvýšte Vašu pozornosť a prečítajte si nasledujúce fakty.

Na celom území EU platí norma STN EN IEC 80601-2-59, ktorá definuje požiadavky na zariadenia používané za účelom skríningu (vyhľadávania) ľudí s horúčkou. Tieto zariadenia sa nazývajú skríningové termografy na skríning ľudí s horúčkou.

V snahe predísť problémom z nákupu nevhodného zariadenia, požiadajte Vášho dodávateľa o predloženie nasledovných dokumentov: 

EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom zariadenia a vydané v zmysle Smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.  Od 26. mája 2020 si vyžiadajte EÚ vyhlásenie o zhode vydané v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach. EÚ vyhlásenie o zhode má odkazovať, že dané zariadenie je v zhode s  normou EN 80601-2-59.

Upozornenie: Od 26. mája 2020 sa ruší smernica 93/42/EHS (s výnimkou niektorých ustanovení) a zhoda sa preukazuje podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.

Poznámka: Nižšie uvedené údaje „Fakty o skríningovom termografe“ sú z STN EN IEC 80601-2-59: 2020 (EN IEC 80601-2 59:2019). Táto norma uvádza, že od 11. 10. 2022 ruší STN EN 80601-2-59:2010 (EN 80601-2-59:2009).

Pokyny výrobcu k používaniu a montáži, aby ste vedeli posúdiť či je dodávateľ v SR schopný dodržať podmienky montáže a pod.

Fakty o skríningovom termografe vyplývajú z uvedenej normy:

  1. Meranie teploty sa vykonáva na slzných kanálikoch pri nose;
  2. Termograf má byť nastavený na hodnotu emisivity ľudského tela (0,98).
  3. Skríningový termograf musí byť používaný v stabilných podmienkach a to vlhkosť do 50 % RH teplota pod 24 °C, aby sa predišlo poteniu;
  4. Odporúča sa aby teplota všetkých osôb,ktorých skríningový systém identifikuje ako febrilných (s horúčkou) bola premeraná lekárskym teplomerom (označeným značkou zhody “CE“ ktorá deklaruje že meradlo spĺňa požiadavky na zdravotnícku pomôcku s meracou funkciou (smernica 93/42/EEC ), );
  5. Vyžaduje sa používanie modelu čierneho telesa, ktorý je v obraze spolu s meraným subjektom. Na základe teploty čierneho telesa sa korigujú hodnoty. Čierne teleso je nastavené na teplotu blízku detekčnej hranici. Pri SARS – sa používala teplota 38 °C (vnútorná teplota) ako hraničná;
  6. Vyžadujú sa inštrukcie o používaní a o tom ako sa má upraviť meraný subjekt (vlasy, okuliare)

V prípade záujmu o bližšie informácie (technické a metrologické požiadavky) nás prosím kontaktujte na slm@slm.sk.

Späť

Používaním stránok prevádzkovaných SLM súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby


Viac info