Slovenská legálna metrológia, n.o. je prvou organizáciou v pôsobnosti ÚNMS SR, ktorej Ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.Osvedčenie bolo vydané po preverení spôsobilosti, plniť požadované kritéria hodnotiteľskou komisiou.

Slovenská legálna metrológia sa zameriava na výskum a vývoj metód a zariadení používaných na kalibráciu meracích prístrojov a zariadení v rámci úloh rozvoja metrológie vyhlasovaných ÚNMS SR a výziev APVVV. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s vysokými školami a podnikateľskou sférou. Zoznam organizácií, ktorým boli vydané osvedčenia je zverejnený na https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf

Späť