Kontrola spotrebiteľských balení

Nezávislá a profesionálna kontrola skutočného množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach

Kontrola spotrebiteľských balení

Slovenská legálna metrológia, n. o. na základe objednávky prevádzkovateľov baliarní vykonáva nezávislú a profesionálnu kontrolu skutočného množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach referenčnou štatistickou metódou podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky 433/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 188/2018 Z. z.“). Jej cieľom je potvrdiť správnosť a účinnosť prevádzkovej kontroly množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach vykonávanej prevádzkovateľom baliarne.

Za spotrebiteľsky balený výrobok sa podľa § 14 zákona č. 157/ 2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) považuje výrobok vložený do obalu bez prítomnosti spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnutého v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo bez jeho viditeľného porušenia

Spotrebiteľské balenie ako celok, pozostávajúci z výrobku a obalu, do ktorého je výrobok zabalený, môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca uviesť na trh podľa vyhlášky  188/2018 Z. z.

Za množstvo výrobku v obale (ďalej len „skutočný obsah“) podľa § 18 zákona o metrológii zodpovedá prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu. Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca vykonáva prevádzkovú kontrolu spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie dovolených odchýlok skutočného obsahu od menovitého množstva, a ak uchováva dokumenty obsahujúce výsledky týchto kontrol na potvrdenie toho, že kontrola, spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia bola vykonaná správne.

 

Formulár objednávky na stiahnutie:

Za obsah zodpovedá Anton Frič.

Späť