Medzilaboratórne porovnávacie merania

Porovnávanie výsledkov meraní vykonaných laboratóriom s výsledkami referenčného laboratória ako zástupcu uznávanej autority

Úvod

Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM), ako súčasť skúšok spôsobilosti, majú široké uplatnenie v kalibračných a skúšobných laboratóriách, ako aj v laboratóriách vykonávajúcich meranie. Účasť v MLPM je neodmysliteľnou súčasťou preukázania kvality výsledkov vykonávaných meraní. MLPM je jednou z metód zabezpečenia odbornej úrovne metrologických laboratórií a nimi poskytovaných služieb.

Podstata MLPM

Podstatou MLPM je porovnanie výsledkov laboratória voči vzťažnej hodnote, vyhodnotenie výkonnosti laboratória voči vopred stanoveným kritériám, ale aj vzájomné porovnanie výsledkov meraní v prípade viacerých účastníkov. V prípade kalibračných laboratórií je vzťažná hodnota prevažne postavená na výsledkoch referenčného laboratória, ktoré je v danej oblasti uznávanou autoritou. MLPM je z pohľadu účastníka nástrojom na preukázanie kvality vykonávaných činností, dôveryhodnosti, ekvivalencie výsledkov, identifikáciu problémov laboratória, ale môže mať aj edukatívny charakter. Z pohľadu regulátora (SNAS, ÚNMS, a pod.) je MLPM nástrojom na preukázanie spôsobilosti akreditovaného, autorizovaného laboratória a pod. vrátane overenia nimi deklarovaných neistôt merania (CMC – Calibration and Masurement Capabilities). Úspešná účasť v medzilaboratórnom porovnávaní je jednou z podmienok získania akreditácie, alebo autorizácie.

Akreditácia na činnosť MLPM

Slovenská legálna metrológia rozšírila svoje portfólio služieb o organizáciu MLPM v roku 2001. Od roku 2004 je kvalita procesu organizácie MLPM deklarovaná akreditačným osvedčením vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou. V súčasnosti sú programy medzilaboratórnych porovnávacích meraní organizované v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing.

Klientska zóna MLPM

Prihlásiť sa do klientskej zóny MLPM tu.

Prílohy

Viac informácií:

Mgr. Laura Grúberová, tel: +421 907 695 804, e-mail: lgruberova@slm.sk

Za obsah zodpovedá Ing. Kamila Vitkovičová.

Späť