Meranie

Úradné meranie, merania geometrických parametrov súčiastok, 3D bezkontaktné meranie

Meranie

Úradné meranie

SLM vykonáva úradné meranie v zmysle zákona o metrológii a to v nasledovných veličinách:

  • Hmotnosť
  • Tlak
  • Teplota
  • Prietok
  • a ďalších 13 veličinách.

Merania geometrických parametrov súčiastok, 3D bezkontaktné meranie

SLM ponúka využitie modernej meracej techniky na meranie geometrických parametrov súčiastok (dĺžkových a uhlových rozmerov, geometrických charakteristík jednoduchých a tvarovo zložitých súčiastok). K dispozícii máme súradnicovú meraciu techniku, ktorá je vybavená pevnou aj otočnou hlavou, otočným stolom, kamerovým a laserovým snímačom. Hardvérové a softvérové vybavenie umožňuje merať aj tvarovo veľmi zložité povrchy s použitím krivkového modulu, modulu na meranie ozubených kolies a modulu na meranie 3D tvarových plôch.

Meranie geometrických parametrov multistanicou LEICA

SLM disponuje multistanicou Leica MS50, ktorá kombinuje všetky významné technológie merania v jednom prístroji (3D skenovanie, vysokopresná totálna stanica, digitálne snímkovanie). Multistanica poskytuje bezkonkurenčnú presnosť, kvalitu dát a široký rozsah aplikácií, kde môže byť použitá. Integruje 3D mračno bodov do štandardných meračských postupov. Táto funkcia Vám umožňuje zberať a vizualizovať merané dáta spolu s vysokopresnými naskenovanými dátami.

Akreditované meranie teploty a vlhkosti

SLM ponúka meranie teplotných polí v termostatoch, meranie stability a homogenity teplotných a klimatických komôr. Pri používaní a nákupe každého zariadenia na generovanie teplotného poľa je nutné zvážiť aj požiadavky na kvalitu poľa v nadväznosti na zabezpečenie kvality výstupných produktov alebo služieb. Parametre ako homogenita alebo stabilita sa môžu časom meniť vplyvom stárnutia komponentov alebo vplyvom zmien okolia zariadenia. Preto odporúčame pravidelnú kalibráciu týchto zariadení ako nástroj nielen kontroly kvality, ale aj ako nástroj diagnostiky porúch, resp. optimalizácie procesov.

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť