KALIBRÁCIA A MERANIE POMOCOU MIKROSKOPU ZEISS O-INSPEKT 543

CIEĽOVÁ SKUPINA

kalibračné a skúšobné laboratória, automobilový priemysel, široký rozsah výrobcov z ostatných priemyselných odvetí, oddelenia kontroly a kvality

CIEĽOVÉ MERADLÁ

skúšobné sitá, materializované dĺžkové miery, bežné a atypické kalibre, krúžky, tvarové mierky, optické čiarkové miery a pravítka, špeciálne nástavne miery

POPIS

Mikroskop ZEISS O-INSPEKT 543 prináša nový pohľad na kalibrácie a merania, prináša nové možnosti v oblasti merania geometrických veličín, ako z meracieho rozsahu, kvality tak aj z pohľadu efektivity realizácie meraní, či priblíženia sa ku komplexnosti ponúkaných služieb SLM. Merací systém umožňuje použitie dotykovej aj optickej senzoriky. Rozsah pracovnej plochy je (500 x 400 x 300) mm. Dosiahnuteľná presnosť optiky 0,9 μm a dotyku 0,4 μm.

INOVATÍVNE RIEŠENIE – KALIBRÁCIA SKÚŠOBNÝCH SÍT A INÝCH ŠTANDARDNÝCH MERADIEL

  • automatizácia procesu kalibrácie, s dosahom na eliminovanie subjektívneho vplyvu metrológa, skrátenie času metrologického výkonu pri štandardných meradlách,
  • vysoké rozlíšenie, kombinované využitie dotykovej aj optickej senzoriky,
  • kalibrácia tvarovo zložitých materializovaných mier.

INOVATÍVNE RIEŠENIE – KALIBRÁCIA A MERANIE ATYPICKÝCH DĹŽKOVÝCH MIER

  • kalibrácia atypických dĺžkových mier,
  • merací systém ponúka široké možnosti 3D merania jednoduchých aj tvarovo zložitých výrobkov,
  • vysoké rozlíšenie, kombinované využitie dotykovej aj optickej senzoriky,
  • reverzný inžiniering.

 

Kalibrácia a meranie pomocou mikroskopu ZEISS O-INSPEKT 543

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť