KALIBRÁCIA AUDIOMETROV

CIEĽOVÁ SKUPINA

Nemocnice, ambulancie ORL, servisné organizácie zdravotníckej techniky

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Tónové audiometre, Impedančné audiometre (Tympanometre)

POPIS

Tónové audiometre ako určené meradlo si vyžadujú pravidelnú metrologickú kontrolu. Na základe meraní audiometrom sa prijímajú rozhodnutia, ktoré majú zásadný vplyv na zdravie a kvalitu života pacientov. Overenie audiometrov je komplexný výkon ktorý zahŕňa realizáciu nadväznosti nielen v hladine počutia ale aj v iných veličinách, ktoré môžu zásadne skresliť výsledky meraní. SLM poskytuje službu overovania tónových audiometrov aj na mieste u zákazníka aby poskytlo zákazníkovi lepšiu flexibilitu a menšie straty času pri overovaní meradiel. SLM využíva pri overovaní a kalibrácii najmodernejšie technické a softvérové vybavenie, ktoré umožňuje skrátiť čas overenia na minimum.

Kalibrácia audiometrov

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť