KALIBRÁCIA MERADIEL A MIER FREKVENCIE A ČASU

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné laboratória, akreditované kalibračné laboratória, autorizované osoby, medicína, priemysel

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Stopky, meradlá času, kalibrátory stopiek, vibrografy, čítače, generátory, oscilátory, frekvenčné referencie

POPIS

Frekvencia a čas sú veličiny v ktorých neistota kalibrácie sa môže pohybovať na úrovni 1∙10-12 a lepšej. Táto skutočnosť si vyžaduje odlišný prístup k spracovaniu a prezentácii výsledkov porovnaní s inými veličinami, obzvlášť ak chceme poskytovať výsledky kalibrácie efektívne, s vysokou výpovednou hodnotou a využiteľnosťou v praxi.

INOVATÍVNE RIEŠENIA – FREKVENCIA

  • zmena systému merania a vyhodnotenia s cieľom poskytnúť odhad dlhodobej stability už z priebehu troch dní,
  • poskytnutie podrobnej analýzy priebehu frekvencie počas tohto obdobia, Allanovej odchýlky a odhad dlhodobej stability vo forme, ktorá je štandardná pri uvádzaní špecifikácií zariadení.

INOVATÍVNE RIEŠENIA – ČAS

  • zvýšenie komplexnosti a efektivity kalibrácie,
  • použitie širokého rozsahu metód, ktorými je možné kalibrovať všetky dostupné meradlá, čiže ľubovoľné stopky, hodiny, časové relé a iné časomerné zariadenia,
  • pri priamom meraní zásadné zníženie neistoty kalibrácie z 0,07 s na 0,001 s.

Kalibrácia meradiel a mier frekvencie a času

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť