KALIBRÁCIA MERADIEL A MIER ODPORU

CIEĽOVÁ SKUPINA

kalibračné laboratória, akreditované kalibračné laboratória, autorizované osoby, medicína, priemysel, analýza komponentov

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

multimetre, meradlá odporu, etalóny odporu, odporové dekády, programovateľné odporové dekády, kalibrátory odporu

POPIS

Elektrický odpor je kritickou veličinou vo viacerých oblastiach priemyslu. Dôležitý je nielen v elektrotechnike, ale aj pri meraní napr. teploty, tepla, vlhkosti, vodivosti a vlastností materiálov. Preto sú častokrát na kalibráciu odporu kladené nadštandardné požiadavky.

INOVATÍVNE RIEŠENIE

  • zásadné zníženie neistôt kalibrácie pri nedekadických hodnotách mier odporu, až na úrovni 2∙10-6 (2 ppm),
  • maximálna kvalita bez ohľadu na konštrukciu zariadenia,
  • spoľahlivé určenie dlhodobej stability.

Pozn: Spoľahlivé určenie dlhodobej stability je kritickým faktorom, častokrát sa stáva, že uvádzané neistoty kalibrácie sú vyššie ako výrobcom deklarovaná stabilita dekády.

  • kalibrácia prúdových bočníkov do hodnoty 100 A,
  • kalibrácia pri viacerých hodnotách prúdu resp. pri hodnotách teploty nad rozsah 100 A.,
  • neistoty kalibrácie od 5∙10-6 (5 ppm).
  • rozšírenie rozsahu do 1 TΩ a 10 kV pre kalibráciu revíznych meracích prístrojov a testerov izolácie (tzv. megmetov),
  • bezkonkurenčný rozsah.

Pozn: SLM v súčasnosti dokáže kalibrovať testery izolácie aj pre špecializované aplikácie, ktoré vyžadujú tento rozšírený rozsah resp. hodnoty napätia. Okrem iného vieme vykonať kalibráciu aj iných parametrov, ktoré dokážu tieto zariadenia merať ako napr. hodnota napätia, PI a DAR.

Kalibrácia meradiel a mier odporu

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť