Meranie stability, homogenity a chyby nastavenia kalibračných termostatov

MERANIE STABILITY, HOMOGENITY A CHYBY NASTAVENIA KALIBRAČNÝCH TERMOSTATOV

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné laboratória, akreditované kalibračné laboratória, autorizované osoby, medicína, priemysel

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Kalibračné kúpele, termostaty, kompaktné termostaty, blokové termostaty, kalibračné mikro kúpele

POPIS

Presné určovanie teplotných parametrov zariadení na generovanie teplotného poľa si vyžaduje náročnejšie postupy, hlavne ak sa jedná o teplotné polia, pri ktorých sa očakáva stabilita a homogenita na úrovni mK (mili kelvinov). V uvedených prípadoch je nutné aplikovať metódy a postupy, ktoré nie sú bežne dostupné kalibračným laboratóriám.

Pri používaní a nákupe každého zariadenia na generovanie teplotného poľa je nutné zvážiť aj požiadavky na kvalitu teplotného poľa v nadväznosti na zabezpečenie kvality výstupných produktov či služieb. Parametre ako homogenita či stabilita sa môžu časom meniť, či už vplyvom starnutia komponentov alebo vplyvom zmien okolia zariadenia. Preto odporúčame pravidelnú kalibráciu týchto zariadení ako nástroj nielen kontroly kvality, ale aj diagnostiky porúch resp. optimalizácie procesov.

Pre tento účel SLM vytvorilo špecializovaný tím technikov a metodiku na určovanie homogenity, stability a chyby nastavenia kalibračných termostatov s tými najlepšími metrologickými vlastnosťami. Či už je vaším cieľom znižovanie neistôt pri kalibrácii, sledovanie zmien týchto parametrov alebo potvrdenie kvality nakupovaného zariadenia, máme pre vás riešenie. Pri výkone tejto služby využívame dlhoročné skúsenosti spojené s používaním a starostlivosťou o tieto zariadenia. Na samotnú kalibráciu využívame tie najmodernejšie meracie prístroje a techniku.

Táto služba je vytvorená nielen s cieľom kontroly kvality týchto zariadení, ale aj s cieľom poskytnúť vám, našim zákazníkom, nástroj na diagnostiku, ktorý ste doteraz nemali k dispozícii. Výsledky, ku ktorým máte online prístup počas merania môžete využívať na zlepšovanie parametrov, resp. odstraňovanie porúch. Výsledkom pre vás budú presné hodnoty teplotného poľa a kvalitnejšie služby a produkty pre vás a vašich zákazníkov.

Meranie stability a homogenity

 

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť