Starostlivosť o meradlá zákazníkov

Poskytovanie starostlivosti o meradlá zákazníkov.

Starostlivosť o meradlá zákazníkov

Našim zákazníkom v rámci tejto služby poskytujeme:

Audit stavu metrologického zabezpečenia

Cieľom auditu je získanie základných informácií o stave metrologického zabezpečenia metrológie v organizácii, preverenie stavu plnenia už stanovených úloh v tejto oblasti, získanie informácií o stave realizácie úloh vyplývajúcich z existujúceho metrologického poriadku v organizácii.

Preskúmanie požiadaviek na meranie

V tejto úlohe ide o preverenie správnosti definovania požiadaviek na meranie na meracích miestach. Vychádzajúc z technologickej, výrobnej dokumentácie, prípadne receptúr sa preverí, či v nej existuje predpis pre postup merania, t. j. či je v nej úplne definované čo merať, s akou presnosťou (neistotou), rýchlosťou, v akom meracom rozsahu, čím sa má merať.

Stanovenie rekalibračných intervalov meradiel

Vykonávateľ v spolupráci s objednávateľom stanoví optimálne intervaly kalibrácie meradiel na jednotlivých meracích miestach tak, aby bola zabezpečená správnosť merania. Pri určení intervalu kalibrácie sa prihliada na dôležitosť nameraných údajov z technologického hľadiska, metrologické vlastnosti meradla, spôsob jeho použitia, náklady na kalibráciu a prepravu meradiel.

Vytvorenie a vedenie elektronickej databázy meradiel

Databáza meradiel bude vytvorená v informačnom systéme SLM s prístupom pre zákazníka prostredníctvom webovej stránky www.slm.sk. SLM bude viesť evidenciu používaných určených a povinne kalibrovaných meradiel zákazníka tak, aby spĺňala zákonne požiadavky.

Vypracovanie (aktualizácia doterajšieho) metrologického poriadku

SLM vypracuje (zaktualizuje) metrologický poriadok organizácie v elektronickej i písomnej forme tak, aby spĺňal požiadavky systému manažérstva kvality podľa STN EN/ISO 9001:2009 a požiadavky platnej metrologickej legislatívy.

Sprostredkovanie opráv meradiel

V prípade poruchy meradla SLM zabezpečí po predchádzajúcom súhlase objednávateľa jeho opravu u autorizovaného opravára.

Za obsah zodpovedá Tomáš Švantner.

Späť