Automatizácia

Vysoká miera automatizácie výrazne skracuje čas metrologického výkonu

Automatizácia

Jedným zo súčasných trendov v akejkoľvek oblasti priemyslu je snaha automatizovať procesy. Výnimkou nie je ani oblasť metrológie a trend v SLM, n. o. aplikovať automatizáciu do procesov kalibrácie a overovania meradiel. Automatizácia v metrológii prináša kľúčové prínosy ako skrátenie času skúšky s dopadom na skrátenie prestojov pri používaní meradla, zvýšenie kvality opakovateľnosťou merania, eliminovanie subjektívneho faktora obsluhy, transparentnosť a následné zvýšenie dôvery vo vzťahu k výsledkom merania. K dosiahnutiu tohto cieľa, tam kde nie sú komerčne dostupné meracie systémy, si SLM. n. o. vyvíja vlastné, unikátne etalonážne zariadenia.

Príkladom unikátneho zariadenia je merací systém na overovanie plavákových hladinomerov. Jedná sa o prenosné etalonážne zariadenie, ktoré umožňuje realizovať metrologický výkon v laboratóriu ako aj na mieste priamo u zákazníka. Vďaka riadiacemu algoritmu založenému na PD regulátore nastaveného pomocou Ziegler – Nicholsovej metódy je možné automatizovať metrologickú kontrolu overovaného, či kalibrovaného meradla.

Späť