Odborné články a príspevky

Odborné články a príspevky na konferenciách

Úvod

Cieľom publikačnej činnosti je podeliť sa s odbornou komunitou o výsledky výskumu a vývoja realizované v SLM, o aktivitách na národnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti metrológie.

Publikačná činnosť v roku 2021

Úvod do skúšania tesnosti a zabezpečenia kvality skúšok tesnosti; Daniel Kysler, Dušan Šmigura, Stanislav Ďuriš, Peter Cintula; Metrológia a skúšobníctvo 1/2021.

Základy merania teploty ľudského tela a zabezpečenia kvality týchto meraní; Dušan Šmigura, Daniel Kysler, Anton Frič; Metrológia a skúšobníctvo 1/2021.

Možnosti realizácie primárnej metódy kalibrácie meradiel statického momentu sily v podmienkach SLMAnton Frič, Stanislav Ďuriš, Miloš Ujlaky, Daniel Kysler; Metrológia a skúšobníctvo 1/2021.

Inovatívne technické a softvérové riešenie pre metrologickú kontrolu meradiel; Anton Frič, Miloš Ujlaky, Tomáš Švantner, Daniel Kysler; Metrológia a skúšobníctvo 1/2021.

Štatistická analýza dát z nameraných výsledkov účastníkov MLPMMiloš Ujlaky, Teodor Tóth, Anton Frič, Daniel Kysler; Metrológia a skúšobníctvo 1/2021.

Stability tests in the process of organization of interlaboratory comparison; Miloš Ujlaky, Teodor Tóth, Anton Frič, Daniel Kysler and Miroslav Dovica; Acta Mechanica Slovaca.

Optimalizačné kritériá pre proces plánovania programu MLPM; Miloš Ujlaky, Teodor Tóth, Anton Frič; NOvus Scientia 2021, 18. Medzinárodná konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl, Zborník príspevkov.

New generation of system for the metrological control of fuel dispensers; Jaromír Markovič, Jozef Živčák, Milan Sága, Tomáš Kliment, Štefan Král; OIML BULLETIN, Volume LXII, number 3, July 2021.

O Slovenskej legálnej metrológii v bulletine v 130 krajinách, Medzinárodný úspech člena SOPK; Obchod, priemysel, hospodárstvo, Mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 10/12, ročník XXX.

Publikačná činnosť v roku 2020

TECHNICKÉ VYBAVENIE NA SKÚŠANIE VODOMEROV A MERAČOV TEPLA PODĽA SMERNICE MIDMgr. Peter Cintula, Ing. Dušan Šmigura, Ing. Miloš Ujlaky; Metrológia a skúšobníctvo 1/2020.

Medzilaboratórne porovnávacie meranie v roku 2020; Mgr. Laura Grúberová; Metrológia a skúšobníctvo 1/2020.

Metódy kalibrácie meradiel rýchlosti; Ing. Dušan Šmigura, Ing. Daniel Kysler, Ing. Miloš Ujlaky, Ing. Peter Adam; Metrológia a skúšobníctvo 1/2020.

Publikačná činnosť v roku 2019

Diagnosis of the accuracy of the vehicle scale using neural network; Ing. Tomáš Kliment, Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., Ing. Dušan Šmigura, Ing. Peter Adam; Journal of Institute of Measurement Science (SAV)

THE HELMHOLTZ COIL SYSTEM FOR VECTOR MAGNETOMETER CALIBRATION; Ing. Tomáš Kliment a kolekt.; 8th International Scientific Conference of Doctoral Students, Košice

Medzilaboratórne porovnávacie meranie v roku 2019; Mgr. Laura Grúberová; Metrológia a skúšobníctvo 1/2019

Analýza ovplyvňjúcich faktorov v procese účasti v porovnávacích meraniach; Ing. Miloš Ujlaky, Doc. Ing. Theodor Tóth, PhD., Ing. Dušan Šmigura; Metrológia a skúšobníctvo 1/2019

Analýza šumu jednosmerných odporových mostov ako súčasť meracích reťazcov na meranie teploty pomocou platinových odporových snímačov teploty; Ing. Dušan Šmigura, Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Tomáš Kliment, Ing. eter Adam; Metrológia a skúšobníctvo 1/2019

Sústava na generovanie magnetického poľa; Ing. Tomáš Kliment; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

Meracie zariadenia na overovanie a kalibráciu meradiel vyvinuté v SLM; Ing. Tomáš Kliment; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

Kalibrácia teplomerov - ovplyvňujúce veličiny a možnosti stanovenia ich vplyvu; Ing. Dušan Šmigura; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

Vývoj, realizácia a testovanie zariadenie na skúšanie prenosných váh na váženie cestných vozidiel, váh voľne zavesených a meradiel sily; Ing. Anton Frič; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

Analýza kľúčových porovnávacích meraní v kontexte optimalizácie skúšok spôsobilosti v oblasti sekundárnej metrológie; Ing. Miloš Ujlaky; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

Redefinícia základných jednotiek SI; Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.; 49. Fórum metrológov, Tále, Zborník ISBN: 978-80-553-3329-8

49. Fórum metrológov; Ing. Miloš Ujlaky, Ing.Tomáš Švantner; Metrológia a skúšobníctvo MaS 1/2019

Analýza metódy kalibrácie vlhkomerov na drevo pracujúcich na princípe merania elektrického odporu; Ing. Martin Mirt, Ing. Dušan Šmigura, Ing. Miloš Ujlaky; Metrológia a skúšobníctvo MaS 1/2019

Skúšky stability v procese organizácie porovnávacích meraní; Ing. Miloš Ujlaky, Doc. Ing. Theodor Tóth, PhD., Ing. Dušan Šmigura; Metrológia a skúšobníctvo MaS 1/2019

Medzilaboratórne porovnávacie merania ako súčasť procesu zabezpečenia kvality výsledkov meraní; Ing. Miloš Ujlaky, Doc. Ing. Theodor Tóth, PhD., Dr. hc Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.; Príspevok na konferenciu TUKE, 13. konferencia slovenských a českých pracovísk biomedicínskeho inžinierstva

26. zasadnitie Generálnej konferencie pre Váhy a miery (CGPM); Ing. Zbyněk Schreier, PhD., Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD, Ing. Peter Adam, Mgr. Marika Fričová; Metrológia a skúšobníctvo 1/2019

Teplotné parametre kalibračných termostatov a ich vplyv na kalibráciu meradiel teploty; Ing. Dušan Šmigura, Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. Ing. Miloš Ujlaky, Ing. Daniel Kysler, Ing. Peter Adam; Metrológia a skúšobníctvo 3/2019

Kvalitatívna úroveň programov MLPM ako kritérium pre účasť v programe medzilaboarórnych porovnávacích meraní; Ing. Miloš Ujlaky, Doc. Ing. Teodor Tóth, PhD., Ing. Dušan Šmigura; Metrológia a skúšobníctvo 3/2019

ZAVEDENIE ÚRADNÉHO MERANIA EKVIVALENTNEJ DÁVKY NA OČNÚ ŠOŠOVKU; Ing. Dušan Solivajs, Mgr. Andrea Simčaková; Metrológia a skúšobníctvo 3/2019

Publikačná činnosť v roku 2018

Meranie homogenity, stability a chyby nastavenia kalibračných termostatov a iných zariadení; Ing. Dušan Šmigura, Ing. Miloš Ujlaky, Ing. Peter Adam; ATP Journal

Comparison of Speed and Accuracy of Chosen Magnetometer Calibration Algorithms in the Presence of External Interference; Ing. Tomáš Kliment a kolekt.; New Trends in Signal Processing, NTSP 2018

Použitie Bootstrap metódy na získanie experimentánej odchýlky kalibračných koeficientov; Ing. Tomáš Kliment a kolekt.; 7th International Scientific Conference of Doctoral Students, Liptovský Mikuláš

Overview of steps checking traceability of measurement during the process of breath analysers verification using certified reference material; Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD., Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. Ing. Peter Adam; XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018)

Úlohy a postavenie dezignovaných ústavov v národných metrologických systémoch; Ing. Tomáš Švantner; 48. Fórum metrológov

Výskum a vývoj v podmienkach SLM; Ing. Miloš Ujlaky, Ing. Dušan Šmigura, Ing. Tomáš Kliment, Ing. Anton Frič, Mgr. Peter Cintula; 48. Fórum metrológov

Štvrťstoročie legálnej metrológie na Slovensku; Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.; 1. Československé Fórum metrológo, Bratislava

Slovenská legálna metrológia, univerzitné prostredie a vývoj nových metrologických zariadení; Ing. Miloš Ujlaky, Prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD. 1.; Československé Fórum metrológo, Bratislava

Review - The 10th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering; Ing. Tomáš Kliment; The 10th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, recenzia konferenčných príspevkov

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť