Projekty

Spolupráca s akademickou obcou v oblasti inovatívnych a progresívnych riešení pre metrológiu

Projekty riešené oddelením výskumu a vývoja s podporou APVV

APVV

SLM aktívne a úspešne vstupuje do štátnych a európskych programov, s cieľom získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov z operačného programu Výskum a vývoj, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) pre niektoré náročné riešenia výskumno-vývojových úloh.

 

Projekt APVV_21-0195

Projekt: APVV_21-0195
Názov: Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov
Obdobie: 2022 až 2026
Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, BERG
Spoluriešitelia: SLM, Matematický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií, Prešov, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta
Výstupy: Projekt prebieha

Projekt APVV_20-0042

Projekt: APVV_20-0042
Názov: Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov
Obdobie: 2020 až 2025
Žiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave (FEI)
Spoluriešitelia: Slovenská akadémia vied (ústav informatiky SAV), SLM
Výstupy: Projekt prebieha

 

Projekt APVV_20-0561

Projekt: APVV_20-0561
Názov: Výskum implementácie nových meracích metód na kalibráciu meracích systémov pre priemyselnú metrologickú prax
Obdobie: 2020 až 2025
Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline (SjF)
Spoluriešitelia: SLM
Výstupy: Projekt prebieha

Projekt APVV_19-0132

Projekt: APVV_19-0132 
Názov: Vývoj a realizácia etalónu statického magnetického poľa na báze magnetickej rezonancie 
Obdobie:  2019 až 2023
Žiadateľ:  SLM
Spoluriešitelia:  Žilinská univerzita v Žiline (SjF), Slovenská technická univerzita v Bratislave (SjF)
Výstupy:  Projekt prebieha

Projekt APVV_18-0066

Projekt: APVV_18-0066
Názov: Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže
Obdobie: 2019 až 2021
Žiadateľ: SLM
Spoluriešitelia: Žilinská univerzita v Žiline (SjF), Slovenská technická univerzita v Bratislave (SjF), Slovenská akadémia vied (Ústav merania a matematický ústav)
Výstupy: Projekt prebieha

Projekt APVV_15-0164

Projekt: APVV_15-0164
Názov: Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení
Obdobie: 2015 až 2019
Žiadateľ: SLM
Spoluriešitelia: Žilinská univerzita v Žiline (SjF), Slovenská technická univerzita v Bratislave (SjF)
Výstupy:
 • zabezpečenie metrologickej nadväznosti automatických hladinomerov -magnetostrikčných, kapacitných a tyčových radarových hladinomerov
 • zabezpečenie metrologickej nadväznosti nápravových, závesných váh s neautomatickou činnosťou, snímačov sily
 • zvýšenie presnosti merania v rámci metrologickej nadväznosti plavákových hladinomerov
 • zvýšenie presnosti a automatizácia meracieho systému na overovanie meradiel pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
 • softvérové riešenie na zefektívnenie činnosti overovania, kalibrácie váh s neautomatickou a automatickou činnosťou a závaží všetkých tried presnosti
 • zníženie celkovej neistoty merania prostredníctvom zavedenia priebežných meraní v trojnom bode vody

Projekt APVV_0461-11

Projekt: APVV_0461-11
Názov: Výskum a vývoj nových technológii etalonáže a kalibrácie meracích prístrojov a zariadení prietoku a objemu kvapalných uhľovodíkov
Obdobie: 2012 až 2015 
Žiadateľ:  SLM
Spoluriešitelia:  Žilinská univerzita v Žiline (SjF)
Výstupy:
 • Metodika scanovania veľkoobjemových nádrží pre uskladňovanie uhľovodíkových palív
 • Vývoj kalibračného zariadenia pre kalibráciu a overovanie plavákových hladinomero
 • Dokončenie pracoviska pre overovanie a kalibráciu radarových hladinomerov
 • Vývoj automatizovaného meracieho systému pre overovanie výdajných stojanov PHM na čerpacích staniciach
 • 2 x Úžitkový vzor

Projekt APVV-0045-07

Projekt: APVV-0045-07 
Názov: Vývoj mobilného technického systému pre hodnotenie kvality a kalibráciu zariadení hodnotiacich brzdné účinky dvojstopých vozidiel
Obdobie: 2007 až 2010
Žiadateľ: SLM
Spoluriešitelia: Žilinská univerzita v Žiline (SjF)
Výstupy:
 • komplexný merací systém vrátane špeciálnych meracích kolies a meracieho vozidla
 • úžitkový vzor
 • dosah na zmeny v legislative

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť