Stratégia výskumu a vývoja

Výskum a vývoj založený na najnovších poznatkoch a objavoch vedy a techniky

Úvod

Hlavnou úlohou Slovenskej legálnej metrológie, n. o. (SLM) je trvalé poskytovanie kvalitných a dostupných metrologických služieb, zabezpečenie požiadaviek spoločnosti, ochrana spotrebiteľa a garancia presnosti a spoľahlivosti výrobných procesov na požadovanej úrovni vo vzťahu k producentom. Túto víziu je možné uskutočniť len pri neustálom monitorovaní trendov v metrologickej oblasti, efektívnom využívaní nových a progresívnych metód skúšania a kalibrácie meradiel, modernizácii pracovísk a zariadení založených na najnovších poznatkoch a objavoch vedy a techniky.

Oddelenie výskumu a vývoja

Odbor metrológie s oddelením výskumu a vývoja je zameraný na aplikovaný výskum a využíva potenciál vyplývajúci z praktických skúseností, poznania požiadaviek praxe, kompetentnosti odborných pracovníkov dohliadajúcich na kvalitu vykonávaných služieb v organizácií.

Dlhodobá stratégia výskumu a vývoja je zameraná na:

  • nové služby,
  • rozšírenie existujúcich služieb,
  • zefektívnenie poskytovaných služieb.

Všetky aktivity smerujú k cieľu vývoja:

  • nových zariadení,
  • metód skúšania, kalibrácií a overovaní meradiel, pri posudzovaní zhody.

Osvedčenie o spôsobilosti výkonávať výskum a vývoj

SLM je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti výkonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstvom školstva SR.

 Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Činnosť oddelenia výskumu a vývoja

Činnosť oddelenia je koncipovaná v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky, čím aktívne vstupujeme do štátnych a európskych programov, s cieľom získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov z operačného programu Výskum a vývoj, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV pre niektoré náročné riešenia výskumno-vývojových úloh. Prehľad projektov je úvedený v časti Veda a výskum Projekty.

Prílohy

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť