Zistenie chyby určeného meradla

Zistenie chyby určeného meradla v zmysle § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Zistenie chyby určeného meradla

Prístup k požiadavke na skúšku určeného meradla podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 157/ 2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Skúška platne overeného určeného meradla sa vykonáva na základe písomnej objednávky.

Miesto vykonania skúšky

Skúška sa môže vykonávať:

 • v laboratóriách SLM bez prítomnosti zástupcu objednávateľa
  • meradlo sa preberá osobne, čo sa zdokumentuje v preberacom protokole, ktorý je podpísaný zástupcami oboch strán (SLM, objednávateľa). Prevzatie zabezpečuje technický zamestnanec SLM. V tomto prípade sa meradlo preberá a obhliada, aj fotografuje, za osobnej účasti zástupcu objednávateľa, a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 • v laboratóriách SLM za prítomnosti zástupcu objednávateľa
  • vyhotovuje sa prezenčná listina účastníkov skúšky
 • u subdodávateľa
  • vyhotovuje sa prezenčná listina účastníkov skúšky. Raz ročne, alebo vždy pri zmene dotknutých skutočností SLM vykonáva kontrolu zariadení a personálu s vyplnením Zápisu z kontroly zariadení a personálu.

Okrem písomnej dokumentácie zamestnanec SLM vyhotovuje fotodokumentáciu z meradla predloženého na skúšku (táto je súčasťou vonkajšej obhliadky meradla). Fotodokumentácia je vyhotovená tak, aby na fotografiách bol viditeľný stav overovacích a zabezpečovacích značiek, stav počítadla pred skúškou ako i prípadné viditeľné poškodenia meradla. Každá fotografia musí byť identifikovateľná (viditeľné výrobné číslo meradla, ku ktorému sa vzťahuje). V prípade, že SLM preberá meradlo na skúšku bez prítomnosti zástupcu objednávateľa pri skúške, fotodokumentácia v papierovej forme sa podpisuje zástupcami obidvoch strán (SLM, objednávateľ).

Rozsah skúšky

Meradlo sa skúša v rozsahu skúšok ako pri overení – podľa § 25 zákona o metrológii. Pri skúškach sa postupuje podľa platných právnych predpisov a platných pracovných postupov.

Výsledok skúšky

 • Určené meradlo sa pri skúške považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšie dovolené chyby v používaní ustanovené vo všeobecne záväzných právných predpisoch.
 • Výsledky vonkajšej obhliadky nemajú vplyv na záverečné stanovisko (sú konštatačne uvedené v protokole zo skúšky i v zázname z merania).
 • V prípade, že overovacia alebo zabezpečovacia značka je porušená, pozmenená, odstránená – stručná charakteristika porušenia, pozmenenia, odstránenia sa uvádza v zázname z merania i v protokole zo skúšky (v časti stav overovacích a zabezpečovacích značiek).

Prílohy

Za obsah zodpovedá Peter Cintula.

Späť