Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Slovenská legálna metrológia, n. o. aktívne spolupracuje so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, pri aplikácií poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, odbornej príprave zamestnancov, zabezpečení prepojenia teórie s praxou, ako aj pri realizácii odborných aktivít a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb oboch subjektov.

Späť