Akreditované činnosti

SLM je akreditovaná pre oblasť kalibrácie meradiel, skúšanie meradiel a organizovanie MLPM

Kalibrácia meradiel

K-100 Kalibrácia meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať kalibráciu meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 už od roku 2002. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenie o akreditácii K-100.

Flexibilný rozsah akreditácie (FRA)

Flexibilný rozsah akreditácie v SLM Základná schéma flexibilného rozsahu akreditácie v SLM Flexibilný rozsah akreditácie vo veličine dĺžka a uhol príloha OA

Flexibilný rozsah umožňuje na rozdiel od fixného rozsahu kalibračného laboratória prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Podrobnejšie informácie sú súčasťou prílohy Flexibilný rozsah akreditácie v SLM, Základná schéma flexibilného rozsahu akreditácie v SLM a Flexibilný rozsah akreditácie vo veličine dĺžka a uhol príloha OA.

Skúšanie meradiel

S-358 Skúšanie meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005 v roku 2008. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenie o akreditácii S-358.

Certifikačný organ pre výrobky

P-017 Certifikačný organ pre výrobky

Spôsobilosť certifikačného orgánu pre výrobky SLM vykonávať podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 certifikáciu váh s neautomatickou činnosťou, vodomerov, plynomerov a prepočítavačov objemu plynov, elektromerov na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, meračov tepla, meracích zostáv na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody, váh s automatickou činnosťou, taxametrov, materializovaných mier – výčapných nádob a analyzátorov výfukových plynov.  SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje osvedčenie o akreditácii P-017.

Organizácia MLPM

T-001 Akreditácia MLPM

Organizátor mezilaboratórnych porovnávacích meraní (MLPM) úspešne absolvoval reakreditáciu a preukázal súlad s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenie o akreditácii T-001.

Osvedčenia o akreditácii

Za obsah zodpovedá Ing. Daniel Kysler.

Späť