Kvalita a ocenenia

Udelené ocenenia ako dôkaz potvrdzujúci zodpovedný prístup a kvalitu poskytovaných služieb

Politika kvality

Politika kvality

SLM vykonáva svoju činnosť v súlade s Politikou kvality.

Systém manažérstva kvality

Certifikát STN EN ISO 9001:2000

Systém manažérstva kvality SLM je zameraný na maximálne uspokojovanie požiadaviek a potrieb zákazníkov. Po prvýkrát bol systém manažérstva kvality certifikovaný v roku 2001 certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001. Aktuálny certifikát je platný do 4.12.2025.

Cena Nadácie Slovak Gold

Cena Nadácie Slovak Gold

Kvalita metrologickej kontroly meradiel vykonávanej Slovenskou legálnou metrológiou, n. o. bola v júni 2006 ocenená aj Nadáciou Slovak Gold a bol jej udelený prestížny Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold. V histórii Nadácie Slovak Gold ide o prvé ocenenie udelené v oblasti poskytovania metrologických služieb. V roku 2009 Prezídium Nadácie Slovak Gold rozhodlo o predĺžení platnosti certifikátu Slovak Gold, ktorý bol 25.5.2006 udelený službe Metrologická kontrola meradiel, na dobu ďalších 18 mesiacov.

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu

Slovenská legálna metrológia, n. o. bola v novembri roku 2007 ocenená Národnou cenou Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii A2 (veľké organizácie poskytujúce služby s počtom nad 50 zamestnancov), ktoré predstavuje najväčšie ocenenie, ktoré môže organizácia získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Súťaž o získanie Národnej ceny SR za kvalitu vychádza z aplikácie modelu výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality, ktorý sa používa v súťaži Európska cena za kvalitu.

 

Prílohy

Za obsah zodpovedá Natália Balážová.

Späť