Legálna metrológia a hlavné úlohy SLM

Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní, s cieľom zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní, s cieľom zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Legálna metrológia sa týka meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľa, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, alebo pri vymožiteľnosti práva.

Slovo „legálna“ vzniklo z francúzskeho „légale“, čo v preklade znamená „zákonná, právna“. Legálna metrológia zahŕňa všetky aktivity stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania. Tieto aktivity vykonávajú buď štátne inštitúcie, alebo štátom poverené subjekty. Ich cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní v štátom regulovanej sfére. Slovenská legálna metrológia, n. o., ako organizácia poverená na výkon metrologickej kontroly podľa zákona o metrológii, má preto slovo „legálna“ aj v názve.

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/02500/2023-900/006263/2023 zo dňa 15. 03. 2023, vydaného ÚNMS SR. SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:

 • prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel,
 • overovanie určených meradiel podľa § 19 zákona o metrológii,
 • výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu,
 • poskytovanie služieb v oblasti kalibrácie meradiel,
 • výkon služieb osobnej dozimetrie,
 • metrologické expertízy,
 • školiaca a odborná činnosť,
 • skúšanie výrobkov (meradiel),
 • organizovanie skúšok spôsobilosti laboratórií (medzilaboratórne porovnávacie merania)
 • certifikácia výrobkov (meradiel),
 • vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výroby,
 • uskutočňovať výskum, vývoj v oblasti metrológie a ich aplikácia v praxi,
 • publikačná a vydavateľská činnosť.

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť