Certifikácia výrobkov v rámci EÚ

Vykonávanie činností v rámci posudzovania zhody výrobkov prostredníctvom Certifikačného orgánu pre výrobky

Posudzovanie zhody v rámci EÚ

Slovenská legálna metrológia, n. o. je notifikovanou osobou číslo 1432 pre oblasť posudzovania zhody výrobkov podľa:

  • Smernice MID – nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 328/2019 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky
  • Smernice NAWID – nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (smernica NAWID)

Slovenská legálna metrológia, n.o. ako notifikovaná osoba 1432 je zapísaná v informačnom systéme Európskej komisie NANDO.

Rozsah notifikácie

Autorizácia a akreditácia

Slovenská legálna metrológia, n. o. vykonáva svoju činnosť v rámci posudzovania zhody výrobkov prostredníctvom Certifikačného orgánu pre výrobky SLM.

Zmeny pri posudzovaní zhody meradiel (MID a NAWI) od 20.4.2016

V rámci zavedenia nového právneho rámca Európskej únie, existujúce európske smernice 2004/22/ES pre meradlá (MID) a 2009/23/ES pre váhy s neautomatickou činnosťou (NAWI) boli nahradené 20. apríla 2016 novými európskymi smernicami 2014/31/EÚ a 2014/32/EÚ, ktoré sú do právneho poriadku Slovenskej republiky transponované novými nariadeniami vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z. a nariadením vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 328/2019 Z. z..

ZMENY

OSTATNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE

Späť