OIML certifikačný systém

Informácie o certifikačnom systéme OIML

Certifikačný systém OIML-CS

Certifikačný systém OIML-CS je systém na vydávanie, registráciu a používanie OIML certifikátov a OIML hodnotiacich správ a skúšobných protokolov pre meradlá založený na požiadavkách odporúčaní OIML. Je to jednotný systém pozostávajúci z dvoch schém: Schémy A a Schémy B.

Účelom OIML-CS je zjednodušiť, urýchliť a harmonizovať prácu vnútroštátnych a regionálnych orgánov zodpovedných za hodnotenie typu a schvaľovanie typu meradiel podliehajúcich zákonnej metrologickej kontrole. Rovnako aj výrobcovia meradiel, ktorí sú povinní získať typové schválenie v niektorých krajinách, v ktorých chcú predávať svoje výrobky, majú úžitok z certifikačného systému OIML-CS, pretože ten im poskytne dôkaz, že ich typ meradla spĺňa požiadavky príslušného odporúčania OIML.

OIML-CS je certifikačný systém na báze dobrovoľnosti. Členské štáty OIML a korešpondujúci členovia OIML sa doňho môžu zapojiť podpísaním Vyhlásenia. Svojim podpisom sa zaväzujú dodržiavať pravidlá OIML-CS. Informácie o týchto pravidlách sú uvedené v dokumente OIML B 18. Signatári dobrovoľne prijímajú a využívajú OIML hodnotiace správy a protokoly o skúškach, ak sú vydané v rámci OIML certifikátu vydaným OIML vydávajúcou autoritou, na typové schválenie alebo uznanie v rámci svojich vnútroštátnych alebo regionálnych systémov legálnej metrologickej kontroly.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca z ktorejkoľvek krajiny môže požiadať o hodnotenie typu a o vydanie OIML certifikátu určenou OIML vydávajúcou autoritou v ktoromkoľvek členskom štáte OIML, ktorá je zapojená do OIML-CS. Podobne môže ktorákoľvek národná vydávajúca autorita alebo národný zodpovedný orgán v ktorejkoľvek krajine akceptovať a využívať akýkoľvek OIML certifikát a/alebo k nemu pridruženú OIML hodnotiacu správu k typu meradla.

Cieľom certifikačného systému OIML-CS je:

  1. podporovať globálnu harmonizáciu, jednotnú interpretáciu a implementáciu požiadaviek legálnej metrológie na meradlá a/alebo ich moduly,
  2. vyhnúť sa zbytočnému opakovanému skúšaniu pri získavaní národných schválení typu, podporiť uznávanie meradiel a/alebo modulov, ktoré sú pod zákonnou metrologickou kontrolou a dosahovať a zachovávať dôveru vo výsledky na podporu uľahčovania globálneho obchodu s jednotlivými meradlami, a
  3. stanoviť pravidlá a postupy na podporu vzájomnej dôvery medzi zúčastnenými členskými štátmi a korešpondujúcimi členmi OIML, čo sa týka výsledkov hodnotenia typu, ktoré indikujú zhodu meradiel a/alebo modulov s metrologickými a technickými požiadavkami stanovenými v aplikovateľných odporúčaniach OIML.

SLM v certifikačnom systéme OIML-CS

Slovenská legálna metrológia, n. o. je vydávajúcou autoritou č. SK1 v rámci certifikačného systému OIML-CS v certifikačnej schéme A pre vodomery podľa medzinárodného odporúčania OIML R 49 a pre váhy s neautomatickou činnosťou podľa medzinárodného odporúčania OIML R 76.


Podrobnejšie informácie o OIML-CS certifikačnom systéme sú uvedené na stránke OIML.

Späť