Povinné informácie

Zodpovednosti a právomoci COV, povinnosti a práva žiadateľov a ďalšie povinné informácie

Zodpovednosti a právomoci certifikačného orgánu pre výrobky (ďalej len COV)

 • COV a jeho personál nie sú pod vplyvom obchodných, finančných alebo iných záujmov, ktoré by mohli ovplyvňovať ich technickú a certifikačnú činnosť
 • COV a jeho zamestnanci sa neangažujú v žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ohroziť dôveru v certifikačnú činnosť
 • neexistuje kapitálová, personálna, ani organizačná spojitosť certifikačného orgánu s výrobou (vrátane výstupnej kontroly a skúšania)
 • COV má pre kvalitné vykonávanie činnosti vytvorené všetky personálne i materiálne predpoklady v zmysle STN EN ISO/IEC 17065: 2013
 • COV pracuje a aktívne sa podieľa na všetkých svojich činnostiach v súlade s platným systémom kvality, ktorý je zavedený a udržiavaný v súlade s STN EN ISO/IEC 17065: 2013 ako aj predpísanými postupmi a zásadami
 • Certifikačný orgán v plnom rozsahu zodpovedá za prácu vykonanú jeho zamestnancami.

Spôsob získavania finančných prostriedkov postačujúcich na zachovanie nestrannosti

Finančnú stabilitu SLM a COV zabezpečuje udržiavaním požadovanej likvidity a rentability, udržiavaním žiadúceho vzťahu medzi zložkami majetku a finančnými zdrojmi ich krytia a zabezpečovaním plánovanej ziskovosti. Finančné zdroje má zabezpečené vlastnou činnosťou. Manažérstvo zdrojov v SLM je popísané v ZPK kapitola 6.

Ukončenie, zúženie rozsahu, pozastavenie alebo odňatie certifikácie

Platnosť certifikátu EU skúšky typu pre meradlá je 10 rokov (MID – modul B). Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné jeho platnosť predĺžiť o ďalších 10 rokov.

Platnosť certifikátu EU skúšky typu pre váhy s neautomatickou činnosťou je 10 rokov (NAWID – modul B). Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné jeho platnosť predĺžiť o ďalších 10 rokov; Ak v konštrukcii váh dôjde k podstatným zmenám, napríklad v dôsledku použitia novej technológie, je možné platnosť certifikátu EÚ skúšky typu obmedziť na dva roky a predĺžená môže byť o tri roky.

Platnosť certifikátu o schválení systému kvality je 3 roky (modul D alebo D1). Počas platnosti certifikátu CV vykonáva dohľad dodávateľa v pravidelných intervaloch (min. 1 krát ročne)

Platnosť certifikátov zhody podľa modulu F, F1 a G je časovo neobmedzená.

COV prijíma opatrenia, ktoré sú podľa špecifikácie certifikačnej schémy, a vykoná všetky potrebné úpravy certifikátov, informovanie klienta, informovanie verejnosti, povolenie na používanie ochranných známok ak je:

 • certifikácia ukončená (na žiadosť klienta);
 • pozastavená alebo odňatá;
 • rozsah certifikácie je zúžený.

AK COV zistí nezhodu s certifikačnými požiadavkami, a to buď v dôsledku dozoru alebo inak, COV rozhodne o ďalšom postupe, ktorým môže byť:

 • pokračovanie certifikácie za podmienok stanovených certifikačným orgánom;
 • zúženie rozsahu certifikácie na odstránenie nevyhovujúcich typov meradiel ;
 • pozastavenie certifikácie počas nápravných opatrení zo strany klienta;
 • odobratie certifikácie.

COV vydá rozhodnutie o pozastavení alebo odňatí certifikátu v prípade, ak pri preverovaní zhody vlastností výrobku podľa príslušného nariadenia vlády zistil, že neboli dodržané podmienky vydania certifikátu. K pozastaveniu platnosti, prípadne k odňatiu certifikátu môžu viesť aj jednoznačne negatívne výsledky dohľadu vykonaného kompetentným orgánom trhového dohľadu.

V prípade ďalších informácii signalizujúcich, že výrobok už nezodpovedá požiadavkám certifikácie, vykoná COV kontrolu výrobnej spôsobilosti výrobcu.

Platnosť certifikátu je možné zrušiť pred uplynutím času platnosti, ak držiteľ certifikátu poruší podmienky, za ktorých bol certifikát udelený.

Postup pri vybavovaní sťažností a odvolaní

Žaloby, sťažnosti a spory predložené COV jeho klientmi alebo ďalšími stranami sa môžu uplatniť v ktorejkoľvek etape certifikačného resp. posudzovacieho procesu a najneskôr do 30 dní po jeho ukončení (po odoslaní certifikátu, osvedčenia alebo oznámenia o negatívnom výsledku posudzovania).

Hlavné zásady riešenia sťažností a pripomienok k činnosti COV sú uvedené v kap. 8.2 ZPK. Všetky sťažnosti, žaloby a spory týkajúce sa činnosti COV sa evidujú v knihe sťažností. Postup pri vybavovaní predložených sťažností a sporov týkajúcich sa činnosti COV sa riadi podľa SK-P06-03 „Sťažnosti, reklamácie, pripomienky a odvolania „. Poverený zamestnanec pre vybavovanie sťažností, žalôb a sporov týkajúcich sa činnosti COV je nezainteresovaná osoba.

Proti rozhodnutiu certifikačného orgánu má dotknutý klient (ďalej len „klient“ alebo „odvolateľ) právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Oznámením sa rozumie doručenie rozhodnutia klientovi na adresu registrovanú ako sídlo/miesto podnikania, alebo na adresu uvedenú v žiadosti klienta o certifikáciu. V prípade nedoručenia zásielky (vrátenie zásielky, neznámy adresát a pod.) sa uplatní fikcia doručenia dňom vrátenia zásielky SLM. Odvolateľ podáva odvolanie orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. Slovenskej legálnej metrológii, n.o. Certifikačný orgán. Odvolateľ môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.
Odvolanie musí obsahovať minimálne:

 • označenie orgánu, ktorému je odvolanie určené
 • označenie toho, kto odvolanie podáva
 • označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje
 • uvedenie v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda
 • uvedenie, v čom odvolateľ rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
 • určenie čoho sa odvolateľ domáha
 • podpis odvolateľa a dátum vyhotovenia odvolania

Riaditeľ COV po doručení odvolania potvrdí jeho príjem a taktiež potvrdí jeho súvislosť s certifikačnou činnosťou, za ktorú je zodpovedný. V pozitívnom prípade vybavuje a zodpovedá za priebeh odvolacieho konania podľa tejto smernice. Takisto zodpovedá za zhromažďovanie a overovanie všetkých potrebných informácii, potrebných k vydaniu rozhodnutia o odvolaní. O odvolaní rozhoduje komisia vymenovaná Riaditeľom COV, pozostávajúca z nezainteresovaných osôb, ktoré neboli účastníkom certifikačných činností súvisiacich s odvolaním. Počet členov komisie je nepárny (ďalej len „Komisia“). Aby sa zabránilo konfliktu záujmov, osobami účastnými a súčinnými v odvolacom konaní nie sú osoby, ktoré poskytli klientovi v danej veci konzultácie, alebo boli zamestnaní u klienta, a to po dobu dvoch rokov od skončenia konzultácií pre klienta alebo od ukončenia pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu s klientom.

Komisia preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Ak sú pre to dôvody, komisia rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. COV oboznámi odvolateľa s výsledkom odvolacieho konania.

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. COV prijíma následné kroky potrebné na vyriešenie odvolania podľa ZPK kap. 8.5, SK-P06-04 Riadenie nezhody a podľa SK-P06-07 Nápravná a preventívna činnosť.

Povinnosti a práva žiadateľa o certifikáciu a o schválenie systému kvality

Povinnosti a práva žiadateľov o certifikáciu a o schválenie systémov kvality sú upravované v príslušných zmluvách popr. žiadostiach o certifikáciu.

COV v zmluve alebo žiadosti o certifikáciu vyžaduje od klienta nasledovné:

 • Klient je povinný poskytnúť Vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť (v zmysle príslušných právnych predpisov riadne a včas podľa pokynov COV.
 • Ak COV vyzve klienta na predloženie potrebnej dokumentácie v zmysle príslušných právnych predpisov, klient zodpovedá za jej správnosť a úplnosť, pričom je v prípade potreby povinný zabezpečiť na vlastné náklady jej úradný preklad do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý Vykonávateľ akceptuje na vlastné náklady. Z dokumentácie predloženej COV musí vyplývať jej platnosť a záväznosť.
 • Klient je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať pokyny COV. Klient musí vždy spĺňať požiadavky na certifikáciu, vrátane vykonávania príslušných zmien, ak sa oznámia certifikačnému orgánu.
 • Klient je povinný používať vydané certifikáty alebo osvedčenia iba v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných právnych predpisoch a podľa pokynov COV a to tak, aby pri jeho používaní nemohlo dôjsť k zásahu do dobrej povesti alebo dobrého mena COV.
 • Klient je povinný reprodukovať alebo použiť certifikáty alebo osvedčenia pre účely publikácie akéhokoľvek druhu vrátane inzercie iba v celosti a podľa pokynov Vykonávateľa, inak iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa.
 • Klient je povinný používať značku zhody iba v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných právnych predpisoch a podľa pokynov Vykonávateľa a musí sa odvolávať na certifikáciu v súlade s predmetom certifikácie.
 • Klient je povinný zabezpečiť, aby žiadny dokument vydaný COV pri certifikácii výrobku (protokoly o uskutočnených skúškach, hodnotiace správy, záverečné protokoly, rozhodnutia o certifikácii a certifikáty) nemohol byť zneužitý alebo použitý iným spôsobom ako podľa príslušných právnych predpisov.
 • Klient je povinný informovať COV o všetkých zmenách/úpravách na už certifikovanom výrobku, ktoré môžu ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami na výrobok v zmysle príslušných právnych predpisov alebo podmienky platnosti vydaného certifikátu alebo osvedčenia;
 • Klient je povinný ihneď po zastavení alebo zrušení certifikátu alebo osvedčenia prestať používať tieto dokumenty a všetky reklamné materiály, ktoré sa o ňom zmieňujú.
 • Klient je povinný viesť záznamy o všetkých sťažnostiach týkajúcich sa certifikovaného výrobku a umožniť ich preskúmanie Vykonávateľom. Klient je povinný prijať primerané opatrenia k takýmto sťažnostiam, ako aj na akékoľvek zistené nedostatky na produktoch, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie požiadaviek na certifikáciu a túto činnosť dokumentovať.
 • Klient je povinný umožniť pri vykonávaní prevádzkového auditu u výrobcu a v jeho prevádzkach účasť pozorovateľov podľa pokynov Vykonávateľa, ak je to potrebné.
Späť