Kalibrácia dozimetrov

Každý dozimeter používaný v osobnej dozimetrii musí byť kalibrovaný.

Kalibrácia dozimetrov

Každý dozimeter používaný v osobnej dozimetrii musí byť kalibrovaný. Dozimeter sa kalibruje pred prvým použitím (prvotná kalibrácia), pri zmene sledovaného obdobia (napr. pri prechode z mesačného sledovania na kvartálne), alebo po uplynutí kalibračnej periódy (následná kalibrácia). Pri kalibrácii je každému dozimetru priradený kalibračný koeficient, ktorý je uchovávaný v databáze a používa sa pri každom meraní dozimetra. Laboratórium dozimetrických služieb vlastní etalóny od výrobcu THERMO ELECTRON CORPORATION. Kalibrácia sa vykonáva pre nasledovné typy termoluminiscenčných dozimetrov:

  • Celotelové beta-gama dozimetrické karty LBG 0110, LBG 01H1H0, LBG 1111
  • Celotelové neutrón-beta-gama dozimetrické karty NBG 7776
  • Doseclipy DXT-100 pre prstové a náramkové dozimetre
  • Doseclipy DXT-100 pre očnú šošovku

Ceny

Ceny za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku

Za obsah zodpovedá Dušan Solivajs.

Späť