Osobné monitorovanie

Služby osobnej dozimetrie poskytuje SLM nepretržite od roku 1998 a je jedinou organizáciou ktorá disponuje potrebným technickým a materiálnym zabezpečením.

Úvod

Služby osobnej dozimetrie poskytuje SLM nepretržite od roku 1998 a je jedinou organizáciou ktorá disponuje potrebným technickým a materiálnym zabezpečením na výkon týchto služieb na území Slovenska (t.j. meranie, vyhodnocovanie, kalibrácia sa vykonáva na území Slovenska).

Miestom poskytovania služieb osobnej dozimetrie v SLM je Odbor dozimetrických služieb so sídlom Geologická 1, 822 11 Bratislava.

SLM vykonáva služby osobnej dozimetrie v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok MZ SR.

Laboratórium dozimetrických služieb zabezpečuje monitorovanie ožiarenia pracovníkov kategórie A s mesačným vyhodnocovacím intervalom a pracovníkov kategórie B s kvartálnym vyhodnocovacím intervalom v rozsahu dávok od 0,1 mSv do 1Sv. Za účelom hodnotenia ožiarenia monitorovaných zamestnancov sa stanovuje efektívna dávka.

Definície

Efektívna dávka popisuje odovzdávanie energie za určitý časový úsek vo všetkých orgánoch alebo tkanivách vynásobených príslušným tkanivovým váhovým faktorom. Tkanivové váhové faktory orgánu alebo tkaniva reprezentujú relatívny príspevok daného orgánu k celkovej zdravotnej ujme spôsobenej stochastickými účinkami ionizujúceho žiarenia. Efektívna dávka je definovaná ako súčet všetkých ekvivalentných dávok.

Ekvivalentná dávka (dávkový ekvivalent) je daná súčinom priemernej absorbovanej dávky a radiačného váhového faktoru charakterizujúceho biologický účinok daného druhu ionizujúceho žiarenia na mäkké tkanivo ľudského tela. Stanovenie ekvivalentnej dávky je vykonávané na základe výsledkov meraní osobných dávkových ekvivalentov.

Poskytované služby

Meranie osobných dávkových ekvivalentov

Meranie osobných dávkových ekvivalentov vykonáva Laboratórium dozimetrických služieb pomocou celotelových dozimetrov, prstových dozimetrov, náramkových dozimetrov a dozimetrov na očnú šošovku.
Dozimetre SLM umožňujú meranie ekvivalentných dávok:

 • Hp(10) - dávka z prenikavého zdroja ionizujúceho žiarenia v hĺbke 10 mm ľudského tkaniva,
 • Hp(0,07) - dávka z málo prenikavého zdroja ionizujúceho žiarenia v hĺbke 0,07 mm,
 • Hp(3) - ekvivalentná dávka v očnej šošovke v hĺbke 3 mm,
 • Hpn(10) dávka od tepelných neutrónov v hĺbke 10mm.

Najpoužívanejšie celotelové dozimetre v našom laboratóriu sú LBG 0110 (alebo LBG 01H1H0) umožňujúce meranie dávok Hp(10) a Hp(0,07) od žiarenia gama a beta s mesačným (označenie BG2/M) aj kvartálnym intervalom (označenie BG2/K) vyhodnocovania.

Pre meranie v mesačnom intervale využívame aj dozimetre LBG 1111, ktorými môžeme merať okrem dávok Hp(10), Hp(0,07) aj dávku Hp(3).

Na meranie dávky Hp(0,07) v končatinách ponúkame prstové a náramkové dozimetre DXT-100.

Na meranie dávky Hp(3) v očnej šošovke používame rovnako DXT-100.

Pre meranie dávok v neutrónových, alebo zmiešaných poliach ponúkame dozimetre NBG 7776, kde okrem dávok Hp(10), Hp(0,07), Hp(3) meriame aj dávku Hpn(10).

Elektronická databáza stanovených efektívnych a ekvivalentných dávok

Na webovej stránke SLM nájdete v klientskej zóne databázu stanovených efektívnych a ekvivalentných dávok, dostupnú 24 hodín denne, 365 dní v roku. Prostredníctvom tejto databázy budete mať k dispozícií:

 • už krátko po vyhodnotení dozimetrov k nahliadnutiu namerané dávky Vašich pracovníkov (pred doručením Protokolu o výsledku úradného merania poštou),
 • aktualizovaný zoznam dozimetricky sledovaných pracovníkov s číslami priradených dozimetrov,
 • možnosť výpočtu ročných dávok za pracovisko ako aj pre jednotlivých zamestnancov,

Výmena dozimetrov

 • Termín pravidelnej výmeny dozimetrov je určený SLM tak, že dozimetre sa objednávateľovi zasielajú k 1. dňu nasledujúceho sledovaného obdobia.
 • Každý pracovník má pridelené 2 dozimetre, jeden s párnym a jeden s nepárnym číslom. Sledovaný cyklus s 1 mesačných obdobím monitorovania začína vždy 1. deň v mesiaci s tým, že párny dozimeter nosí pracovník v párnom mesiaci (február, apríl, jún ...) a nepárny dozimeter v nepárnom mesiaci (január, marec, máj ...).
  Pre trojmesačné sledovanie má SLM zavedené 3 rôzne cykly, trvanie ktorých je uvedené v nasledujúcej tabuľke (Obdobie monitorovania začína 15. resp. 1. deň v mesiaci s tým, že párny dozimeter nosí pracovník v párnom štvrťroku a nepárny dozimeter v nepárnom štvrťroku. Objednávateľ je povinný tieto termíny dodržiavať.):“.

Tabuľka kvartálnych cyklov:

Obdobie cyklus 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
  nepárne párne nepárne párne
K1 15.1. - 14.4. 15.4. - 14.7. 15.7. - 14.10. 15.10. - 14.1.
K3 15.12. - 14.3. 15.3. - 14.6. 15.6. - 14.9. 15.9. - 14.12.
K5 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 30.9. 1.10. - 31.12.
 • Odborný zástupca objednávateľa, zodpovedný za zabezpečenie ochrany zamestnancov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia resp. objednávateľom poverený zamestnanec, zašle exponované dozimetre zhotoviteľovi na úradné meranie po tom, ako dostane od zhotoviteľa dozimetre, určené na nasledujúce expozičné obdobie. Exponované dozimetre treba zaslať zhotoviteľovi dôkladne zabalené poštou doporučene, kuriérskou službou, prípadne sa doručia na pracovisko osobne spolu s dokladom "Sprievodný list k zasielaným dozimetrom a hlásenie zmien v monitorovaní pracovníkov" najneskôr do 10 kalendárnych dní po prijatí zásielky dozimetrov na ďalšie sledované obdobie. V prípade nedodržania termínu sa za metrologický výkon účtuje prirážka podľa platného cenníka SLM. Pri výkone úradného merania dozimetrov oneskorene zaslaných na vyhodnotenie si zhotoviteľ vyhradzuje právo nedodržať čas plnenia vykonania úradného merania v termíne do 10 pracovných dní.
 • Dozimetre zaslané na vyhodnotenie oneskorene (predĺžené obdobie monitorovania t.j. viac ako 1 mesiac resp. 1 štvrťrok) budú vyhodnotené maximálne pre celkovú dĺžku monitorovania 6 mesiacov. Dozimetre zaslané na vyhodnotenie za celkovú dĺžku obdobia monitorovania väčšiu ako 6 mesiacov budú vyhodnotené iba orientačne ako hodnoty namerané na dozimetri, nie priradené osobe.
 • V prípade ukončenia, alebo prerušenia výkonu osobnej dozimetrie, objednávateľ zašle poslednú používanú sadu dozimetrov v stanovenom termíne na posledné vyhodnotenie do SLM. Ukončenie, alebo prerušenie monitorovania celej sledovanej skupiny (ID) oznámi zhotoviteľovi písomne.
 • V prípade akejkoľvek kontaminácie puzdra, či celého dozimetra, je potrebné tento materiál zabaliť osobitne a zaslať na mimoriadne vyhodnotenie zhotoviteľovi spolu s písomným upozornením, že dozimeter bol kontaminovaný.

Za obsah zodpovedá Dušan Solivajs.

Späť