Skúšanie meradiel

Informácie o skúšaní meradiel a spôsobilosti SLM vykonávať tieto činnosti

SLM disponuje vlastným akreditovaným skúšobným laboratóriom, ktoré vykonáva skúšanie váh s neautomatickou činnosťou, vodomerov, elektromerov, meračov tepla, meracích zostáv na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody, váh s automatickou činnosťou, taxametrov, materializovaných mier objemu – výčapných nádob, analyzátorov výfukových plynov vozidiel so zážihovým motorom, úradné meranie osobných dozimetrov. Rozsah skúšobných metód zahŕňa skúšanie najmä podľa harmonizovaných európskych noriem a OIML odporúčaní  a je v súlade  s  rozsahom spôsobilosti certifikačného orgánu pre výrobky.

Výstupy zo skúšobného laboratória sa používajú predovšetkým ako podklad pre certifikáciu výrobkov. Výstupy zo skúšania však môžu slúžiť aj výrobcom meradiel alebo iným zainteresovaným stranám za účelom potvrdenia  predpísaných parametrov a požiadaviek na výrobok či už v rámci systému riadenia výroby, kontrolných skúšok, skúšania výrobkov a prototypov vo fáze navrhovania, nezávisleho overenia kvality výrobku a  pod.

Služby skúšobného laboratória sú doplnené ponukou certifikačného orgánu pre výrobky.

Rozsahy poskytovaných metrologických služieb – overovania, kalibrácie a skúšok meradiel a etalónov rozdelené podľa jednotlivých odborov merania nájdete v časti Kalibrácia etalónov a meradiel.

Späť