Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Slovenská legálna metrológia, n. o. aktívne spolupracuje so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, pri aplikácií poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, odbornej príprave zamestnancov, zabezpečení prepojenia teórie s praxou, ako aj pri realizácii odborných aktivít a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb oboch subjektov.

Spoločné projekty

Projekt APVV_19-0132 - Vývoj a realizácia etalónu statického magnetického poľa na báze magnetickej rezonancie

Projekt APVV_18-0066 - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže

Projekt APVV_15-0164 - Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení

Podrobnejšie o projektoch tu.

 

Späť