Ústav merania Slovenskej akadémie vied

Slovenská legálna metrológia, n. o. aktívne spolupracuje s Ústavom merania Slovenskej akadémie vied pri aplikácií poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, odbornej príprave zamestnancov, zabezpečení prepojenia teórie s praxou, ako aj pri realizácii odborných aktivít a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb oboch subjektov.

Spoločné projekty

Projekt APVV_18-0066 - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže

Podrobnejšie o projektoch tu.

Späť